Hil baglanyşyklaryny çekmek üçin Semaltdan çalt we aňsat syrlarBaglanyşyk gurmak, web sahypasyny optimizirlemek üçin iň kyn meseleleriň biri. Bu makalada, degişli, ýokary hilli baglanyşyk gazanmak üçin ulanýan käbir çalt, aňsat mümkinçiliklerimizi ara alyp maslahatlaşarys.

Muny okamak diňe bir hyzmatlarymyzyň hilini köşeşdirmek bilen çäklenmän, size aňsat bilim bermek üçin öz markaňyzy nädip üýtgetmelidigini bilýärsiňiz. Aýdyşymyz ýaly, baglanyşyk gurmak gaty kyn we bu makalada fiziki marketing meseleleriňiziň birine çözgüt tapyp bilersiňiz.

Baglanyşyk binasy

Bu reýting faktory, islendik SEO üstünlikleri üçin möhümdir. Edýän işlerimiziň oňyn täsir edýändigini görkezýän görkeziji. Iň meşhur gözleg motory Google, baglanyşygyň möhüm reýting faktorydygyny aç-açan aýtdy. Diýmek, beýleki web sahypalary mazmunyňyzy agzamazdan we baglanyşyklaryňyzy paýlaşmazdan, Google-a düýbünden görünmeýär.

Muny düzetmek üçin size baglanyşyklary almalydyrys.

Başlaýanlar üçin özbaşdak baglanyşyk almak gaty kyn bolup biler, sebäbi adamlar bilen gyzyklanmak isleýän mazmuny döredip bilmeli. Kärhananyň eýesi hökmünde hünärmenleri işe alanyňyzda bu başga bir zada maýa goýup biljek wagtyňyzdyr Semalt (Semalt Mazmuny itingazuw Hyzmat Sahypasyna baglanyşyk) size bu işi etmek üçin.

Şeýle hem, kärhanalaryňyza sahypaňyzdaky mazmuna baglanyşyk bilen gyzyklanjak dogry web sahypalarynda aragatnaşyk gurmak kyn. Haýsy baglanyşyklaryň SEO tagallalaryňyza oňyn täsir etjekdigini anyklamak, hünärmen däller üçin mümkin däl. Amalyň, gözlegleriň we tejribäniň netijesinde haýsy baglanyşyklaryň durmuşa ukyplydygyny we haýsy baglanyşyklaryň SEO tagallalarymyza berkidilendigini ýa-da zyýanlydygyny bilip bileris.

Elit statusymyzyň netijesinde gymmatly baglanyşyklary gazanmak üçin ulanýan käbir aňsat, ýöne täsirli taktikalary bilýäris. Indi bu strategiýalar bolmasa, köp sanly baglanyşyk mümkinçiliklerinden mahrum bolardyk.

Bellik: Bu taktikalar sizi Amazon ýaly meşhur markalardan öňe çykarmasa-da, esasanam talap edýän az güýji bilen deňeşdirilende gymmaty üpjün edýär.

Kimi tanaýaň?

Ilki bilen, Google saýtlara baglanyşyk üçin gymmatly zatlary alyşmaga rugsat bermeýändigini aýdýar. Bu syýasat web sahypalaryna baglanyşyk satyn almagy gaty kynlaşdyrýar we SEO hünärmenleri baglanyşyklary "satyn almak" däl-de, gazanmak üçin köp we akylly işlemeli bolýarlar. Şeýlelik bilen, web sahypalary baglanyşyklaryna laýyk gelýär we diňe olara berilmeýär.

Teoriýa boýunça, saýtlar diňe başarnyklara baglylykda baglanyşdyrylanda, ahyrky netijeler zerur maglumatlary alanynda okyjylary özüne çekýär. Emma hakykat, bu baglanyşyklary gurmak üçin adamlara mätäçligiňizdir. Salgy isleýän sahypaňyzyň aňyrsyndaky adam bilen hiç hili baglanyşyk bolmazdan baglanyşyk almak gaty seýrek.

Köplenç adamlar, diňe bir mazmuny boýunça bir sahypa baglanyşyk döretmegiň ýerine, klawiaturanyň aňyrsynda kimdir birini tanaýan saýtlara baglanyşyk goýýarlar, şonuň üçin web sahypasy bilen gatnaşyklar berk baglanyşyk ulgamyny döredýär. Semalt ýaly sahypa dolandyryjysyndan näçeräk peýdalanyp boljakdygyny göz öňüne getiriň. Marketingi bir gapdala goýalyň we logika bilen seredeliň. Ownuk dizaýnlar, ýazýar we müňlerçe sahypany dolandyrýar, bu bolsa müňlerçe web sahypasynyň eýelerini tanaýandygymyzy aňladýar. Biziň täsirimiz bilen, özüňize birnäçe ýokary hilli baglanyşyk gazandyňyz. Durmuşyň beýleki ugurlarynda bolşy ýaly, dogry adamy bilmek aýagyňyzy gapydan geçirmäge kömek edip biler. Web sahypamyzyň we mazmunyňyza baglanyşdyrýan menejeriň berýän ýokary hilli hyzmatlarynyň kömegi bilen size uly peýdalar bolýar.

Baglanyşykda kimdir birini tanamak nähili möhüm?

Baglanyşyk binasy, görkezilen sahypa okyja görkezýän sahypasyndan gymmatly maglumatlary goşanda iň gowusydyr. Bir kompaniýada adamlary tanaýan işgärleriňiz bar. Baglanyşyk gurujy hökmünde, işgärler bilen söhbetdeşlik geçirýäris we içgi ýa-da agşamlyk naharyny paýlaşýan ýa-da başga bir kompaniýa bilen dost bolan kompaniýa torlaryny tapýarys. Örän uly guramalarda muny ýygy-ýygydan anket görnüşinde edýäris. Şeýlelik bilen, bir sebäbimiz ýa-da umumy bir zadymyz bar, şonuň üçin beýleki tarapa ýakynlaşmak mesele bolmaz.

Google-yň tapmagyna ýol bermäň, ýöne käwagt gyzykly zatlary etmek kömek edip biler. Baglanyşyk gurmak mümkinçilikleri üçin ýyly we geljegi uly netijeleri berip bilýän işgärler üçin haýyr-sahawat döretmek diýmekdir. Dogrusyny aýtsak, öz işgärleriňize haýsydyr bir gatnaşyk görnüşini paýlaşýan ýerinde alyp barmagyna itergi berip bilmejekdigiňizi aýdýan düzgün ýok.

Bu işi ýerine ýetirenimizde, maksadymyzdan gözümizi aýyrmaýarys. Salgylar bilen mukdar däl-de, hil hakda has köp zat bar. Mümkin bolan ýüzlerçe baglanyşykda bu çyzgylary ýerine ýetirenimizde, size örän gymmatly baglanyşyklary hödürläp biljek web sahypalaryny öz içine alýan sanawymyz bolýança her baglanyşygy tertipleşdirmeli.

Işewür hyzmatdaşlaryňyz kim?

Düşünmedik zadyňyz, satyjylaryň baglanyşyk gurmak dünýäsinde bişen pes asylýan miweleridir. Birini göz öňünde tutmadyk bolsaňyz, satyjylar siziň işiňiz bilen baglanyşyklydyr.

Satyjylaryňyz bilen gatnaşyk döretmek, olardan baglanyşyk döretmegi aňsatlaşdyrýar. Aslynda, hyzmat eden ýyllarymyzda köp sanly satyjy bize ýokary hilli, degişli baglanyşyklar berdi. Müşderilerimiz üçin bagtymyza, bu satyjylary bize iň gowy baglanyşyklary almaga ynandyrmak sungatyny özleşdirdik. Mysal üçin, satyjylaryň baglanyşyk bermäge meýilli däl ýagdaýlary bar we bu düşnükli. Kiçijik bir iş üçin satyjylar baglanyşyk bermekde gaty bir kyn bolup bilmezler, ýöne kompaniýa näçe uly bolsa, baglanyşyk üçin olary ynandyrmak kynlaşar.

Şeýle-de bolsa, kompaniýanyňyzyň eýýäm bu pudakda meşhur ýa-da täsirli markasy bar bolsa, satyjylaryň köpüsi diňe şol pudakdaky iň köp itler bilen söwda edýändiklerini görkezmek üçin size nobata durarlar.

Satyjylar bilen söwda etmek gaty peýdaly bolup biler. Kämahal media gatnaşyklaryňyzyň stili baglanyşyk gurmak tagallalaryny belli bir kompaniýanyň müşderisi bolmagyňyz bilen birleşdirýäris. Şeýle hem, satyjylaryň, adatça şertnama baglaşjak bolanda baglanyşyk ýaly ýönekeý haýyşa “ýok” diýmegi halamaýandygyny bilýäris.

Bu satyjylar, şeýle hem, öz marketing tagallalaryny öňe sürmek üçin ähmiýetli hil mazmunyny gözleýärler. Satyjynyň sahypasy üçin mazmun önümçiligine kimiň jogapkärdigini anyklamak isleýäris. Soňra satyjy bilen iş salyşýan wagtyňyz kompaniýanyňyzyň tejribesi barada mysal ýazyp bileris. Bu gözlegde, web sahypaňyza birnäçe degişli baglanyşyklary goşarys.

Win-Win!

Haýyr-sahawat işlerine berlende

Hyzmatdaşlyk arkaly haýyr-sahawat bermek birnäçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Bu söýgi hereketi diňe bir dowam etdirilmän, eýsem çalt depginde ösýändigi üçin begenýäris. Häzirki wagtda maksatlaryna laýyk gelýän telekeçilik däl guramalara köp sanly kompaniýamyz bar.

Muny söýgi üçin etsek-de, bu iş manysyny berýär.

Köp guramalar goldaýan haýyr-sahawat guramalaryndan baglanyşyk soramazlyk ýalňyşýarlar. Haýyr-sahawat guramalary tomaşaçylaryna belli bir kompaniýanyň işini goldaýandygyny görkezmegi halaýarlar. Bu gurama kanunylyk berýär, haýyr-sahawat işiňiziň has gowulaşmagyna kömek edip bilse, ýüzbe-ýüz bolalyň. Siziň ösüşiňiz belli bir derejede olaryň ösüşine-de täsir edýär.

Baglanyşyk gazanmak üçin hiç wagt bermeli däl bolsaňyz, haýyr-sahawat guramasyndan baglanyşyk sorasaňyz hiç kime zyýan bermez. Müşderileriň öňünde işiňize birneme duýgy berýän girdeji hakda hemmäňiziň däldigiňizi görkezýär.

Netijede

Baglanyşyk gurmak wagt talap edýär. Bu kyn we lapykeç bolup biler. Semaltmuňa garamazdan, müşderileri üçin ýokary hilli we kabul ederlikli baglanyşyklary gurmagyň ýollaryny işläp düzdi. Aslynda, usullarymyzy şeýle bir kämilleşdirdik welin, doly lukmançylyk gatnaşyklary strategiýalarymyzy ulanmagy talap etmeýän taktikalarymyz az.

Döredijilik SEO hünärmenler toparymyz baglanyşyk gurmak meselesinde aýlyklaryny gazanmak üçin yhlas bilen işleýärler. Bu döredijiligi kabul ediň we web sahypaňyzyň gowulaşmagyny we markaňyzyň giňelmegini görmek üçin biziň bilen işleşiň.

mass gmail